Strona główna Aktualności WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
AktualnościNasz klubLinkiRejsyGaleria zdjęć
Sponsorzy
Aktualności - Aktualności
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu i uchwałą podjętą na zebraniu w dniu 21.02.2016r. Zarząd KSW HUTNIK Pogoria zwołuje na dzień 17 kwietnia 2016r. /niedziela/ Walne Zebranie Sprawozdawcze- Wyborcze, w pierwszym terminie o godzinie 10.30 w drugim terminie o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się na terenie przystani klubowej nad jeziorem Pogoria I.Porządek zebrania:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
4. Wybór Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok i wykonania planu przychodów i kosztów.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015r. w tym:
- bilansu na dzień 31.12.2015r.
- rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2015r.
- informacji dodatkowej.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie projektu planu przychodów i kosztów Klubu na 2016 rok.
12. Propozycja zmian w Statucie Klubu.
13. Podjęcie uchwał w zakresie:
- Nr 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku.
- Nr 2 Sprawozdanie finansowego Klubu za 2015r,
- Nr 3 Absolutorium dla Zarządu za 2015r,
- Nr 4 Plan przychodów i kosztów Klubu na 2016r.
- Nr 5 Zmiany w Statucie Klubu.
- Nr 6 w sprawie przyjęcia od 2016 roku uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
14. Wybór Komisji Wyborczej.
15. Zatwierdzenie regulaminu wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16. Wybory.
17. Przerwa.
18. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
19. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zamknięcie zebrania.
Otrzymują wszyscy członkowie KSW „HUTNIK” Pogoria według stanu osobowego ustalonego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.02.2016r. Sprawozdania i projekty uchwał wymienione w niniejszym zawiadomieniu, są do wglądu na terenie przystani klubowej w każdą niedzielę tygodnia od godziny 11.00 do 13.00.
Kwadrans po zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego nastąpi uroczyste rozpoczęcie sezonu nawigacyjnego 2016 r. połączone z podniesieniem bandery i proporca klubowego. Prosimy o obowiązkowe i punktualne przybycie. Ze względu na ważność spraw ujętych w porządku Zebrania, obecność jest obowiązkowa.

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd KSW „HUTNIK” Pogoria.
Powrót
© 2010 KSW Hutnik Pogoria