Komunikaty i ogłoszenia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu i uchwałą podjętą na zebraniu w dniu 18.03.2024 r. Zarząd KSW HUTNIK Pogoria zwołuje na dzień 28 kwietnia 2024 r. (niedziela) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w pierwszym terminie o godzinie 10.30, w drugim terminie o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się w świetlicy na terenie przystani klubowej.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
4. Wybór Protokolanta.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
6. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
8. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego Zarządu z działalności za 2023 rok i wykonania planu przychodów i kosztów.
9. 
Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023r.
10. 
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z okresu kadencji 2020/2024.
12. Przedstawienie projektu Planu przychodów i kosztów KSW „HUTNIK” POGORIA na 2024 rok.
13. Dyskusja
14. Podjęcie uchwał:

  • Nr 1/24 w zakresie Sprawozdanie Merytorycznego Zarządu z działalności w 2023 r.
  • Nr 2/24 w zakresie Sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
  • Nr 3/24 w zakresie Absolutorium dla Zarządu za 2023 r.
  • Nr 4/24 w zakresie Planu przychodów i kosztów Klubu na 2024 r.

15. Zatwierdzenie regulaminu wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16. 
Wybór Komisji Wyborczej.
17. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
18. 
Wybory.
19. Przerwa.
20. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
21. 
Podjęcie uchwały nr 5/2024 celem zatwierdzenia wyników wyborów do władz Klubu na kadencję 2024 do 2028 roku.
22. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Zamknięcie zebrania.

Otrzymują wszyscy członkowie KSW „HUTNIK” POGORIA według stanu osobowego ustalonego przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.03.2024r. Sprawozdania i projekty uchwał wymienione w niniejszym zawiadomieniu, są do wglądu na terenie przystani klubowej w każdą niedzielę tygodnia od godziny 11.00 do 13.00. Niezależnie od powyższego wraz z niniejszym zawiadomieniem członkowie Klubu otrzymują drogą elektroniczną sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz projekt Planu Przychodów i Kosztów na 2024 rok.

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Zarząd KSW „HUTNIK” POGORIA

Zobacz inne