Statut klubu

Statut Stowarzyszenia Klub Sportów Wodnych „HUTNIK” – Pogoria

§ 1.

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi – KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – POGORIA – zwany w dalszej części Statutu – KSW „HUTNIK”.

2. Siedziba KSW „HUTNIK” mieści się w Dąbrowie Górniczej, kod pocztowy 41-300, ul. Żeglarska 10A.

3. Obszarem działania KSW „HUTNIK” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. KSW „HUTNIK” może uczestniczyć w imprezach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

5. Rokiem obrachunkowym w KSW „HUTNIK” jest rok kalendarzowy.

§ 2

KSW „ HUTNIK „ POGORIA jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami / tekst jednolity D.U. z 2017 r. poz.210./, ustawę nr 113 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. tekst jednolity D.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536.

§ 3.

1. Celem ogólnym KSW „HUTNIK” jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez:
a/ wychowanie fizyczne,
b/ sport,
c/ rekreację i rehabilitację ruchową.

2. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 4.

Cele określone w § 3, KSW „HUTNIK” realizuje w szczególności przez:
1. Zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji i wiedzy żeglarskiej, wartości, ceremoniałów i zwyczajów morskich oraz norm i praw etykiety jachtowej.
2. Uprawianie i upowszechnianie sportów wodnych, turystyki, rekreacji i wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologii i krajoznawstwa, na wodach śródlądowych i morskich.
3. Organizowanie kursów, obozów i szkoleń oraz innych form działalności szkoleniowo – edukacyjnej z zakresu sportów wodnych, bezpieczeństwa, ratownictwa oraz turystyki, ekologii, rehabilitacji i rekreacji na wodzie.
4. Organizowanie spotkań, rejsów i pływań oraz zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.
5. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie niezbędnej bazy sportowo – rekreacyjnej, szkoleniowej i technicznej oraz wyposażenia i infrastruktury klubu.
6. Zabezpieczenie, nadzorowanie i asekuracja osób, mienia, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych działań na wodzie.
7. Fachowe doradztwo, pomoc techniczną, informacyjną i kadrową z dziedzin zainteresowania i działalności klubu.
8. Zdobywanie społecznego poparcia, sponsorów i funduszy oraz przychylności samorządowej i innych, dla statutowej działalności klubu.
9. Organizowanie prac remontowych, porządkowych, szkutniczo – bosmańskich i innych dla zapewnienia bezpieczeństwa i należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu sportowo – rekreacyjnego oraz terenu klubu.
10. Zdobywanie, wdrażanie i podnoszenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji i uprawnień sportowych i rekreacyjnych w sportach wodnych.
11. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
12. Podejmowanie innych efektywnych działań w zgodzie z obowiązującym prawem.

13. Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania żeglarstwa poprzez:
A/  prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich
B/ organizację rejsów szkoleniowych i turystycznych
C/ wynajem sprzętu pływającego

14. Cały dochód z działalności wymienionych w ust.13 może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

15. KSW HUTNIK POGORIA jako Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5.

1. KSW „HUTNIK” posiada swoje godło:
Znak tarczy koloru pomarańczowego z niebieską wypustką i wpisaną czarną literą – „Y” z napisem w górnej części tarczy – HUTNIK. Tarcza umieszczona jest na tle złotej kotwicy admiralicji. Barwami klubowymi KSW „HUTNIK” są kolory; pomarańczowy i czarny.

2. KSW „HUTNIK” posiada proporzec w kształcie trójkąta równoramiennego w kolorze pomarańczowym z wpisaną dużą czarną literą –„Y”.

3. KSW „HUTNIK” używa stosownych pieczęci określających nazwę i adres siedziby oraz poszczególne władze, a także imienne pieczątki członków funkcyjnych Zarządu. Używa również pieczęci okrągłej z napisem: „Klub Sportów Wodnych „HUTNIK” Dąbrowa Górnicza.

§ 6.

KSW „HUTNIK” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 7.

Członkowie KSW „HUTNIK” dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków nadzwyczajnych,
3/ członków wspierających,
4/ członków honorowych.

§ 8.

Członkami zwyczajnymi KSW „HUTNIK” mogą być osoby, które popierają cele KSW „HUTNIK” oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

§ 9.

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków KSW „HUTNIK” decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

2. Kandydat niepełnoletni, dodatkowo na deklaracji składa pisemną zgodę swych przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do KSW „HUTNIK”.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie do 30 dni, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 10.

1. Członek zwyczajny KSW „HUTNIK” posiada:
A/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz KSW „HUTNIK” z zastrzeżeniem § 21 pkt.2 niniejszego Statutu, dotyczącym osób niepełnoletnich.
B/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach, podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW „HUTNIK”,
C/ prawo do korzystania ze wszystkich obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego własność lub będącego w dyspozycji klubu w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami, obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi KSW „HUTNIK”.
D/ prawo oceny działalności klubu i jego władz a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz klubu,
E/ reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej.

2. Członek zwyczajny KSW „HUTNIK’ jest zobowiązany szczególnie:
A/ brać czynny udział w pracach i działalności KSW „HUTNIK’,
B/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów klubu,
C/ dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego do klubu oraz regulaminowo wpłacać składki członkowskie.
D/ dbać o dobre imię i stan materialny KSW „HUTNIK”.

3. Praca członka zwyczajnego na rzecz KSW „HUTNIK” jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie stosownej umowy o pracę.

4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w pkt. 3, członkom KSW „HUTNIK” mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.

§ 11.

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych KSW „HUTNIK” dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
A/ rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie,
B/ nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy,
C/ śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego KSW „HUTNIK” dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
A/ prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
B/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka klubu lub godzi w dobre imię KSW „HUTNIK”.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2a, 2b oraz pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Klubu.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swą zgodą zostanie przyjęta do KSW „HUTNIK” przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości i terminie.

§ 13.

1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna będąca wcześniej członkiem zwyczajnym, która zadeklaruje i następnie opłaci dodatkową składkę na rzecz Klubu, zwaną dalej „udziałami”.

2. Składka ta może być przeznaczona wyłącznie na cele statutowe Klubu, a w tym na zwiększenie majątku Klubu.

3. Zadeklarowane i płacone przez członka zwyczajnego dodatkowe składki na rzecz Klubu ewidencjonowane są w odrębnym i specjalnie do tego celu utworzonym przez Zarząd Klubu rejestrze z równoczesnym potwierdzeniem tego faktu poprzez wydanie dokumentu w postaci „świadectw udziałowych” o nominałach równych wartości tej składki i zawarciem odpowiedniego porozumienia określającego rzeczowe uprawnienia.

4. Członek nadzwyczajny nabywa uprawnień pierwszeństwa przed pozostałymi członkami Klubu do korzystania z majątku Klubu w granicach jego statutowej działalności i proporcjonalnie do wysokości składki dodatkowej.

5. Uprawnienia o których mowa w punkcie 4 są zbywalne na rzecz innych członków Klubu (osób fizycznych), jak również na rzecz Klubu jako osoby prawnej.

6. Przeniesienie praw odbywa się na wniosek zainteresowanego członka nadzwyczajnego za zgodą Zarządu Klubu. Zaakceptowanie tego wniosku odbywa się na mocy uchwały i dokonaniu odpowiedniego zapisu w rejestrze o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

7. Utrata członkostwa na mocy § 11 punkt 2 b i 3, pozbawia uprawnień określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego § 13.

8. Utrata członkostwa na mocy § 11 punkt 2 a i c nie wyklucza przeniesienia praw do wykupu „świadectw udziałowych” po cenie nominalnej wartości składki dodatkowej i przeniesienie uprawnień zapisanych w punkcie 4, na innego członka Klubu lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub wykupu „świadectw udziałowych” przez Klub.

9. Członek nadzwyczajny może przenieść swoje uprawnienia na rzecz Klubu nieodpłatnie, przekazując „świadectwa udziałowe” jako darowiznę z potwierdzeniem na piśmie swojej woli.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone z winy członka nadzwyczajnego „świadectwa udziałowe”.

§ 14.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla KSW „HUTNIK”.

§ 15.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez KSW „HUTNIK”, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu KSW „HUTNIK”.

§ 16.

Władzami KSW „ HUTNIK” są:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
4/ Sąd Koleżeński

Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 17.

1. Uchwały władz KSW „HUTNIK” zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

2. Jeżeli w pierwszym terminie, na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

3. Postanowienia pkt. 1 i 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania KSW „HUTNIK”.

§ 18.

Kadencja władz KSW „HUTNIK” trwa 4 lata.

§ 19.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą KSW „HUTNIK”.

2. Walne Zebrania są:
A/ Zwyczajne,
B/ Nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
A/ uchwalanie zasad pracy i regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej KSW „HUTNIK”,
B/ Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności KSW „HUTNIK” z minionej kadencji i okresów sprawozdawczych.
C/ wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności KSW „HUTNIK” a zwłaszcza finansowej,
D/ udzielania – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi KSW „HUTNIK”,
E/ uchwalanie programu działania KSW „HUTNIK”,
F/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
G/ uchwalanie Statutu KSW „HUTNIK” lub jego zmiany,
H/ nadanie członkostwa honorowego KSW „HUTNIK”,
I/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania KSW „HUTNIK”,
J/ podjęcie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia majątku Klubu o wartości powyżej 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy),
K/podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych na Walnym Zebraniu.
L/ Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne jeżeli zostały przyjęte zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Przepis ten nie dotyczy uchwał Walnego Zebrania Członków podejmowanych w sprawach określonych w § 34 i 35 Statutu.
M/ Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków może być przeprowadzone drogą korespondencyjną, z wyłączeniem spraw, wymagających głosowania tajnego lub spraw, wymienionych w §19 ust. 3 litera F, G, I i J oraz w § 34 i  w § 35.
N/ Dla ważności wyniku głosowania korespondencyjnego, posiadającego moc uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1) udokumentowane potwierdzenie zwrócenia się do wszystkich uprawnionych do głosowania oraz przekazanie pisemnego porządku obrad przeprowadzonych w drodze głosowania korespondencyjnego,
2) udział w głosowaniu, poprzez oddanie głosów na formularzu, zgodnym ze wzorem przyjętym uchwałą Zarządu, przez co najmniej 1/2 ogółu  członków zwyczajnych.

4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w pkt. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 4-ch lat.

§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na podstawie:
A/ inicjatywy własnej lub wniosku Komisji Rewizyjnej,
B/ pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków klubu.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania , co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego.

§ 21.

1. W Walnym Zebraniu KSW „HUTNIK” biorą udział:
A/ członkowie,
B/ członkowie władz,
C/ członkowie wspierający i honorowi.

2. Członkowie niepełnoletni, wymienieni w punkcie 1A, nie posiadają na Walnym Zebraniu, czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 22.

Walne Zebranie KSW „HUTNIK”, po otwarciu go przez Komandora Klubu-Prezesa Zarządu KSW „HUTNIK” – wybiera Przewodniczącego ( Przewodniczących lub Prezydium).

§ 23.

1. Zarząd KSW „HUTNIK” składa się z 6 do 8-miu członków, wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd wybiera z pomiędzy siebie:
A/ Komandora Klubu – Prezesa Zarządu Klubu,
B/ Wicekomandora ds. organizacyjnych – Wiceprezesa Zarządu,
C/ Wicekomandora ds. technicznych – Wiceprezesa Zarządu,
D/ Wicekomandora ds. turystyki i szkolenia,
E/ Skarbnika,
F/ Sekretarza.

3. Pracami Zarządu kieruje Komandor Klubu – Prezes Zarządu Klubu.

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością KSW „HUTNIK” i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli za KSW „HUTNIK”, szczególnie w sprawach majątku i finansowych, wymagane jest łączne działanie 2-ch członków Zarządu.

3. Zarząd może udzielić innym członkom KSW „HUTNIK” pełnomocnictw w konkretnej sprawie, do działania w imieniu KSW „HUTNIK” w granicach zwykłego zarządu.

4. Osoby działające jako pełnomocnicy Zarządu, działają ze ściśle określonym zakresem kompetencji i czasem trwania pełnomocnictwa.

5. Członkowie Zarządu Klubu, opłacają składki członkowskie w wysokości  25 % aktualnie obowiązującej wartości. 

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności na zebraniu co najmniej 50 % członków Zarządu.

§ 25.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
A/ realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu KSW „HUTNIK” oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
B/ ustalanie okresowych planów działalności klubu,
C/ zatwierdzanie preliminarzy finansowych i opracowywanie budżetu klubu,
D/ składanie sprawozdań z działalności Zarządu do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu,
E/ zarządzanie majątkiem i funduszami klubu bez prawa zbywania lub nabywania z zastrzeżeniem zapisu w § 19 ust. 3 litera J.
F/ kierowanie bieżącą działalnością klubu,
G/ ustalanie regulaminów dotyczących działalności klubu,
H/ ustalanie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej oraz innych opłat a także sposobów i terminów ich regulowania,
I/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
J/ podejmowania uchwał w razie zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu władz KSW „HUTNIK”.
K/ Stosownie do unormowania w §4 pkt. 15 Statutu Klubu, Zarząd podejmuje decyzje w sprawie działalności gospodarczej i realizuje wszystkie czynności prawne związane z rozpoczęciem tej działalności i jej zakończeniem oraz organizuje i nadzoruje tę działalność, w tym zatrudnia niezbędny personel.

2. Zarząd Klubu zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowanych decyzji, nie rzadziej niż raz w kwartale.

3. Zarząd sam dokonuje podziału swych zadań pomiędzy swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

4. Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 swojego składu.

§ 26.

1. KSW „HUTNIK” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swych spraw, może także zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  Kwotę wynagrodzenia i termin jego wypłaty każdorazowo określa uchwała Walnego Zebrania.

3. Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.

4. Biurem Zarządu kieruje Kierownik Biura zatrudniony przez Zarząd.

5. W umowach między KSW HUTNIK zawieranych z członkiem Zarządu oraz w sprawach z nim, KSW „HUTNIK” reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania  członków KSW HUTNIK.

§ 27.

1. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu KSW „HUTNIK” nawiązuje z nim Komandor KSW „HUTNIK”, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia komandora, stosunek pracy w imieniu KSW „HUT NIK” nawiązuje z nim 2-ch członków Zarządu, upoważnionych przez walne Zebranie.

2. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do wykonywania funkcji Kierownika Klubu w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników, z tym, że zatrudnienie i zwolnienie pracowników wymaga zgody Zarządu.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej jak 4-ch członków, którzy:
A) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
B) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej.
B/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Ustępującemu Zarządowi,
C/ przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
D/ przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
E/ składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
F/ dokooptowanie w razie potrzeby do swojego składu nowych członków, na miejsce członków ustępujących, ale nie więcej niż 1/3 swojego składu,
G/ kontrola całokształtu działalności klubu a zwłaszcza działalności finansowej

§ 29.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu KSW „HUTNIK” z głosem doradczym.

§ 30.

Uprawnienia Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Klubu.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:
a. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu.
b. Rozpatrywanie skarg na członków Klubu.
c. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności.

3. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób powoływanych o odwoływanych przez Walne Zebranie członków.

4. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą; Przewodniczący oraz członkowie.

5. Członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego.

6. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy według zasad słuszności. Orzeczenie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu miesiąca od wpływu skargi lub przekazania przez Zarząd odwołania od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu.

7. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 członków tego organu i są ostateczne. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

8. Sąd Koleżeński uchwala regulamin swojego działania, określając jego organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 31.

1. Majątek KSW „HUTNIK” może składać się z:
    A/ wpisowego i składek członkowskich,
    B/ darowizn, dotacji, spadków, zapisów i zbiórek,
    C/ ofiarności publicznej,
    D/ odpłatnego organizowania konferencji, zawodów i szkoleń oraz innych imprez i działalności,
    E/ dochodów z majątku KSW „HUTNIK”.

2. Majątek KSW „HUTNIK” tworzą:
    A/ nieruchomości będące własnością KS W „HUTNIK”,
    B/ inne prawa majątkowe,
    C/ środki pieniężne, o których mowa w pkt.1.

3. Majątek, o którym mowa w pkt,2, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych KSW „HUTNIK”.                                                                                             

4. W trakcie gospodarowania majątkiem klubu zabrania się:  

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32.

KSW „HUTNIK” może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 33.

KSW „HUTNIK” –POGORIA zachowuje dotychczasowy dorobek materialno-historyczny i ciągłość organizacyjno – lokalizacyjną oraz kontynuuje zdobyte tradycje dawnego KSW „HUTNIK” założonego w dniu 10 maja 1961 r.

§ 34.

Statut niniejszy może być ustanowiony, zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie KSW „HUTNIK” na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 35.

1. KSW „HUTNIK” może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, oraz w przypadkach określonych w Ustawie o Stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KSW „HUTNIK” , Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku pozostającego po likwidacji.

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r, prawo o stowarzyszeniach  z późn. Zmianami. / t.j. D.U. z 2017 r. poz. 210 /, oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Niniejszy tekst jednolity statutu został przyjęty UCHWAŁĄ nr 5/22  z dnia 05.06.2022 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków KLUBU SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – POGORIA działającego na podstawie Ustawy nr 104 z dnia 7 kwietnia 1989r. ( prawo o stowarzyszeniach ) oraz Ustawy nr 86 z dnia 23 lutego 1990 r. (Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach ), Ustawy nr 113 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2010) oraz  § 18 ust. 3g statutu KSW „HUTNIK” w związku z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1923 z dnia 19 listopada 2015r.).