Regulamin

Regulamin korzystania z terenu i przystani KSW „HUTNIK” Pogoria

1. Zgodnie ze spisaną w dniu 10 listopada 1999 roku Umową z współwłaścicielem nieruchomości, Panem Wojciechem Walotkiem, w oparciu o akt notarialny z 5 listopada 1999 roku, repertorium A Nr 1744/1999 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej – działka gruntu numer 28/2 na karcie mapy 7, obecnie zlokalizowanej przy ul. Żeglarskiej 10 w Dąbrowie Górniczej, teren Klubu aktualnie obejmuje obszar o powierzchni 7098 m², w tym ten na którym zlokalizowane są domki kempingowe, pawilon mieszkalny, hangar ze świetlicą, hangar i przystań żeglarska wraz z nabrzeżem i dwoma pomostami pływającymi.

2. Zgodnie z tą sama Umową z dnia 10 listopada 1999 roku pkt 7, teren parkingu przed kawiarnią jest użytkowany wspólnie, celem dostępu do masztu sygnałowego oraz zejścia do przystani żeglarskiej i pomieszczeń świetlicy nad hangarem i hangarów.

3. Wszyscy członkowie Klubu posiadają nieograniczone prawo do przebywania na terenie Klubu w ramach obszaru o którym mowa w ww. pkt. 1 i 2.

4. Osoby trzecie nie będące członkami Klubu, mogą przebywać na jego terenie wyłącznie w czasie obecności członka Klubu, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

5. Pomosty cumownicze i obszar wodny wokół, służą wyłącznie do manewrowania jachtami i cumowania. Wszelkie inne wykorzystywanie tego obszaru jest zabronione. Zabronione jest również wytwarzane fali.

6. W przypadkach przebywania na terenie Klubu osób trzecich, dłużej niż 6 godzin w ciągu dnia lub noclegu, członek Klubu odpowiedzialny za te osoby, uiszcza dodatkową składkę eksploatacyjną w wysokości ustalanej przez Zarząd Klubu.

7. Za osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), przebywające na terenie Klubu, odpowiadają opiekunowie tych osób.

8. Psy mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie na uwięzi i pod nadzorem swojego opiekuna.

9. Poruszanie się na rowerach po terenie Klubu, granie w piłkę i inne gry mogące zagrozić przebywającym na terenie osobom i mieniu jest zabronione.

10. Poruszanie się po skarpach i slipie do wodowania łodzi jest zabronione.

11. Parkowanie samochodów osobowych jest dozwolone tylko w takiej ilości i w taki sposób by możliwy był wyjazd z terenu Klubu. Parkowanie odbywa się wg. kolejności wjazdu.

12. Pokoje klubowe i domki kempingowe, w tym będące własnością prywatną członków Klubu, muszą być utrzymywane w należytym stanie technicznym i odpowiedniej estetyce. Dotyczy to również najbliższego otoczenia tych obiektów.

13. Dysponenci pokoi klubowych i domków kempingowych zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z należytym utrzymaniem ich stanu technicznego i estetyki.

14. Wszelkie zmiany w architekturze pawilonu i domków kempingowych jak również najbliższego otoczenia, mogą być realizowane wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

15. Świetlica Klubowa jest do dyspozycji wszystkich członków Klubu. Indywidualne lub zbiorowe korzystanie ze świetlicy musi być każdorazowo uzgodnione z Zarządem Klubu lub Bosmanem Klubu, który sprawuje bezpośredni nadzór pod względem kompletności wyposażenia i utrzymania czystości. Dotyczy to również imprez organizowanych na nabrzeżu przystani.

16. Wydzielone w świetlicy pomieszczenie, stanowi wyłącznie zaplecze dla pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i archiwizowania dokumentów z działalności Klubu.

17. Sprzęt pływający cumowany przy kejach i na bojach cumowniczych powinien być tak zlokalizowany, by nie utrudniać innym manewrów portowych.

18. Sprzęt zlokalizowany na nabrzeżu i w hangarach powinien być tak zlokalizowany by nie utrudniało to innym korzystania z tych obiektów.

19. Klubowy sprzęt pływający i zaplecze bosmańskie Klubu jest udostępniane członkom Klubu i osobom trzecim, wyłącznie za zgodą Bosmana Klubu i jego nadzorem. Bosman Klubu odpowiada za udostępnienie sprzętu sprawnego technicznie, kompletnego pod względem wyposażenia, w tym w szczególności pod względem ilości środków ratunkowych. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, Bosman jest zobowiązany do poinstruowania sternika łodzi o potrzebie założenia przez załogę kamizelek ratunkowych i refowania żagli. W przypadkach uzasadnionych bardzo złymi warunkami atmosferycznymi Bosman ma prawo domówić wydania sprzętu pływającego.

20. Sprzęt pływający może być udostępniony osobom posiadającym odpowiednie umiejętności żeglarskie. W przypadku łodzi klasy OPTIMIST, korzystanie z tego sprzętu przez osoby nieletnie dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

21. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu pływającego lub braki stwierdzone przez Bosmana po zakończeniu pływania, odpowiada sternik łodzi, który jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych napraw i usunięcia szkód. Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia.

22. Każdy członek Klubu i osoby trzecie przebywające na terenie Klubu i przystani, ponoszą indywidualnie odpowiedzialność prawną za swoje czyny.

23. Opłaty o których jest mowa w niniejszym regulaminie, ustala Zarząd Klubu na każdy kolejny rok w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. Opłaty, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu, nie dotyczą najbliższej rodziny członka Klubu, tj. małżonka, rodziców, dzieci i osoby będącej w konkubinacie.

24. Bosman Klubu jest upoważniony do bieżącego egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu i pełni nadzór nad terenem Klubu w dni wyznaczone regulaminem pracy Bosmana.

25. W razie zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz narażenia sprzętu na uszkodzenia i dewastację należy bezzwłocznie powiadomić Bosmana Klubu.

26. Na terenie Klubu obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do 7:00 . Wszelkie spotkania towarzyskie w trakcie ciszy nocnej powinny odbywać się w świetlicy Klubowej lub w miejscu przeznaczonym na ognisko.

27. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być wydalone z terenu Klubu.

28. Wszelkie spory na tle interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Klubu.

29. Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania uchwałą Zarządu Klubu z dnia 20.09.2018 i obowiązuje z dniem uchwalenia.