Strona główna Nasz klub
AktualnościNasz klubLinkiRejsyGaleria zdjęć
Sponsorzy
Nasz klub
O klubie
Klub Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria
ul. Żeglarska 10
41-303 Dąbrowa Górnicza


NIP 629-20-81-326
REGON 273597874
KRS 0000063580

Nr konta bankowego:
PKO BP 55 1020 2498 0000 8102 0154 9930

KSW HUTNIK Pogoria został wpisany w dniu 19.11.2001 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pozycja rejestru numer 0000063580, numer wpisu w pozycji rejestru 1.

Stowarzyszenie posiada statut z 12 października 1996 r. z późniejszymi zmianami, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu i dołączony do dokumentów w KRS.

Osoby uprawnione do zarządzania majątkiem Stowarzyszenia i podejmowania zobowiązań to dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Czytaj więcej
Przekaż 1% podatku
PRZEKAŻ DLA KSW HUTNIK- POGORIA 1 % PODATKU DOCHODOWEGO

Kto może przekazać 1 % ?
 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku

Jak tego dokonać ?
W rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce ,,Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego „ (OPP) wpisujemy nasz nr KRS 0000063580
Czytaj więcej
Historia
ZARYS HISTORII I STAN OBECNY KSW „HUTNIK” Pogoria

Klub powstał w 1959 roku. Od samego początku baza Klubu mieściła się nad jeziorem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej w ośrodku wczasów niedzielnych obecnej Huty Bankowa. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem od samego początku patronem i sponsorem w dzisiejszym zrozumieniu były Związki Zawodowe Hutników. Od 1969 roku patronat na Klubem objęło Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach. Z tych racji zarówno nazwa „HUTNIK” jak i barwy hutnicze – kolor pomarańczowy i czarny, stały się naszymi barwami które już tradycyjnie widnieją w godle i proporcu klubowym. Klub praktycznie w całym okresie do końca lat osiemdziesiątych odgrywał znaczącą rolę w krzewieniu sportów wodnych w regionie Śląskim. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nasi zawodnicy w klasie Omega a potem Hornet oraz w klasie FINN byli wielokrotnie mistrzami Śląska. W klasie FINN w latach sześćdziesiątych nieżyjący już nasz kolega Andrzej Podolski został mistrzem Polski. W latach siedemdziesiątych Klub przeżywał największy rozkwit. Mieliśmy jedną z najlepszych na Śląsku baz sportów wodnych. Działały sekcja żeglarska, nart wodnych i motorowodna. Dalej odnosiliśmy sukcesy w żeglarstwie regatowym, mieliśmy liczącą się na arenie kraju kadrę w nartach wodnych i motorowodną. Byliśmy w grupie pierwszych w kraju rozpoczynających uprawianie windsurfingu. Klub nasz był organizatorem i gospodarzem regat żeglarskich o zasięgu regionalnym i zawodów motorowodnych oraz narciarskich o zasięgu ogólnokrajowym, również z udziałem zawodników zagranicznych. W roku 1970 odbył się pierwszy klubowy rejs morski po Bałtyku na s/y Wielkopolska co zapoczątkowało klubowe pływania morskie, zdobywanie stażu i wyższych stopni żeglarskich. W 1971 roku na s/y Śmiały odbył się pierwszy klubowy rejs do portów Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemiec. W 1972 roku Klub stał się armatorem pełnomorskiego jachtu klasy ANTARES ( powierzchnia ożaglowania 140 m2), o nazwie Leonid Teliga z portem macierzystym w Szczecinie. Największym osiągnięciem w żeglarstwie morskim był udział w 1976 roku naszych załóg na s/y Leonid Teliga pod dowództwem j.k.ż.w. Ryszarda Książyńskiego, w regatach przez Atlantyk i „Operacji żagiel” w Nowym Jorku z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Przebyto również trasę wielkich jezior amerykańskich i powrót przez Atlatyk. Kapitan Ryszard Książyński jest obecnie członkiem honorowym naszego Klubu. Do końca lat osiemdziesiątych na s/y Leonid Teliga większość członków Klubu odwiedziło porty europejskie od Bałtyku po Morze Śródziemne. Początek lat dziewięćdziesiątych stanowił przełom w historii Klubu, bowiem przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju wymusiły takie same w Klubie. Skończyło się wsparcie ekonomiczne zjednoczenia, na wszystko należało generować środki z własnej działalności. Praktycznie pozostały tylko wpływy ze składek członkowskich i nieliczne darowizny od osób prawnych i fizycznych. Właścicielowi terenu i ośrodka należało za wszystko zapłacić, utrzymać majątek klubu w tym s/y Leonid Teliga, który po dwudziestoletniej eksploatacji wymagał znacznych nakładów na remont. Usiłowania ówczesnego Zarządu celem pozyskania dla Klubu silnych ekonomicznie sponsorów i sojuszników spełzły na niczym. Jedynym sposobem na przetrwanie Klubu było obniżenie kosztów działalności i finansowania majątku. Zdecydowano wtedy o sprzedaży jachtu Leonid Teliga. Ograniczono także działalność statutową w zakresie uprawiania sportów wodnych. Nastawiono się na przetrwanie. Realizacja takiej strategii spowodowała, że Klub przetrwał najtrudniejszy okres, uzyskał osobowość prawną w wyniku rejestracji sądowej a następnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nabył od Huty Katowice jako współwłaściciel z drugą osobą fizyczną, dzierżawiony dotychczas teren i obiekty przystani nad jeziorem Pogoria 1 i co najważniejsze wznowił działalność statutową w zakresie organizacji szkoleń żeglarskich, regat i spotkań propagujących rekreację i wypoczynek na wodzie. Wszystko to wymagało oczywiście posiadania środków pieniężnych. Środki te na zasadzie dodatkowych składek wnieśli nasi członkowie, gwarantując własnymi dochodami zaciągnięcie kredytu bankowego i jego spłatę. Obecna działalność nie posiada jeszcze wielkiego wymiaru, bowiem ma zasięg miejscowy na jeziorze Pogoria, lecz daje już możliwości realizowania naszym członkom ich osobistych pragnień związanych ze sportami wodnymi. Własne zaplecze klubowe jest wyśmienitą bazą również dla sprzętu prywatnego i przygotowań do udziału w imprezach ogólnopolskich takich jak chociażby IDEA GDYNIA SAILING czy maraton katamaranów po Bałtyku. Kontakty w Klubie dają możliwość uczestnictwa w rejsach po jeziorach i egzotycznych morzach. Od 1995, prawie każdego roku organizowane jest szkolenie żeglarskie na stopień „żeglarza jachtowego”. Rok 2003 będzie już trzecim kolejnym gdzie przeprowadzamy cykl regat żeglarskich. Przez dwa ostatnie lata realizując cele statutowe, korzystaliśmy z dotacji gminy Dąbrowa Górnicza. Również rok bieżący 2003, będzie kolejnym gdzie przewidujemy organizację regat, spotkań żeglarskich i szkolenie. Wystąpiliśmy wzorem lat ubiegłych do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o datację. Klub liczy aktualnie 65 członków, których składki członkowskie pokrywają podstawowe koszty związane z podatkami, utrzymaniem majątku i podstawową działalnością statutową. Dotacja z budżetu gminy pozwala na wzbogacenie działalności statutowej. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, toteż wpływy realizuje wyłącznie ze źródeł jw. i niewielkich doraźnych darowizn. Ważnym elementem w pokrywaniu kosztów jest nieodpłatna praca na rzecz Klubu jego członków i Zarządu. Dotyczy to prac remontowych obiektów, utrzymania porządku i czystości oraz organizacji i przeprowadzania imprez oraz wszystkich spraw związanych z zarządzaniem. Jesteśmy na początku drogi do odbudowy dawnej świetności. Posiadane obiekty wymagają znacznych nakładów finansowych na modernizacje i remont, toteż usilnie poszukiwane są źródła ich sfinansowania, w tym darowizny od potencjalnych sponsorów i kredyty.
Czytaj więcej
Zarząd
Skład Zarządu Klubu Sportów Wodnych ,,HUTNIK”- Pogoria


Komandor Klubu - Zbigniew Rosołowski
V-ce kom. ds.organizacyjnych - Ireneusz Kurowski
V-ce kom ds.technicznych - Dariusz Bałazy
V-ce kom. ds. szkolenia - Krzysztof Siuliński
Skarbnik - Marzena Bargieł
Sekretarz - Radosław Gerhard


Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący - Antoni Sławatecki
Członek - Aleksandra Kamińska
Członek - Czesław Duda

Sąd koleżeński :

Przewodniczący - ..........
Członek - ...........
Członek - ...........
Czytaj więcej
Statut klubu
STATUT
Stowarzyszenia SportSów Wodnych
„HUTNIK” – POGORIA

§ 1.


1. Nazwa stowarzyszenia brzmi – KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” – POGORIA – zwany w dalszej części Statutu – KSW „HUTNIK”.
2. Siedziba KSW „HUTNIK” mieści się w Dąbrowie Górniczej, kod pocztowy 41-300, ul. Żeglarska 10.
3. Obszarem działania KSW „HUTNIK” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. KSW „HUTNIK” może uczestniczyć w imprezach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
5. Rokiem obrachunkowym w KSW „HUTNIK” jest rok kalendarzowy.

§ 2


KSW „HUTNIK” – POGORIA jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, działający w oparciu o Ustawę nr 104 z dnia 7-go kwietnia 1989 r. ( prawo o stowarzyszeniach ) oraz Ustawę nr 86 z dnia 23 lutego 1990 r. ( Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach ) oraz Ustawę nr 113 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. tekst jednolity DZ.U. 2010 nr 234 poz. 1536.


§ 3.


1. Celem ogólnym KSW „HUTNIK” jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez:
a/ wychowanie fizyczne,
b/ sport,
c/ rekreację i rehabilitację ruchową.
2. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.


§ 4.


Cele określone w § 3, KSW „HUTNIK” realizuje w szczególności przez:
1. Zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji i wiedzy żeglarskiej, wartości, ceremoniałów i zwyczajów morskich oraz norm i praw etykiety jachtowej.
2. Uprawianie i upowszechnianie sportów wodnych, turystyki, rekreacji i wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologii i krajoznawstwa, na wodach śródlądowych i morskich.
3. Organizowanie kursów, obozów i szkoleń oraz innych form działalności szkoleniowo – edukacyjnej z zakresu sportów wodnych, bezpieczeństwa, ratownictwa oraz turystyki, ekologii, rehabilitacji i rekreacji na wodzie.
4. Organizowanie spotkań, rejsów i pływań oraz zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.
5. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie niezbędnej bazy sportowo – rekreacyjnej, szkoleniowej i technicznej oraz wyposażenia i infrastruktury klubu.
6. Zabezpieczenie, nadzorowanie i asekuracja osób, mienia, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych działań na wodzie.
7. Fachowe doradztwo, pomoc techniczną, informacyjną i kadrową z dziedzin zainteresowania i działalności klubu.
8. Zdobywanie społecznego poparcia, sponsorów i funduszy oraz przychylności samorządowej i innych, dla statutowej działalności klubu.
9. Organizowanie prac remontowych, porządkowych, szkutniczo – bosmańskich i innych dla zapewnienia bezpieczeństwa i należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu sportowo – rekreacyjnego oraz terenu klubu.
10. Zdobywanie, wdrażanie i podnoszenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji i uprawnień sportowych i rekreacyjnych w sportach wodnych.
11. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
12. Podejmowanie innych efektywnych działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
13. Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania żeglarstwa poprzez:
A/ prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich
B/ organizację rejsów szkoleniowych i turystycznych
C/ wynajem sprzętu pływającego

14. Cały dochód z działalności wymienionych w ust.13 może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.


§ 5.


1. KSW „HUTNIK” posiada swoje godło:
Znak tarczy koloru pomarańczowego z niebieską wypustką i wpisaną czarną literą – „Y” z napisem w górnej części tarczy – HUTNIK. Tarcza umieszczona jest na tle złotej kotwicy admiralicji. Barwami klubowymi KSW „HUTNIK” są kolory; pomarańczowy i czarny.
2. KSW „HUTNIK” posiada proporzec w kształcie trójkąta równoramiennego w kolorze pomarańczowym z wpisaną dużą czarną literą –„Y”.
3. KSW „HUTNIK” używa stosownych pieczęci określających nazwę i adres siedziby oraz poszczególne władze, a także imienne pieczątki członków funkcyjnych Zarządu.


§ 6.


KSW „HUTNIK” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o tym samym lub podobnym zakresie działania.


§ 7.


Członkowie KSW „HUTNIK” dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków nadzwyczajnych,
3/ członków wspierających,
4/ członków honorowych.


§ 8.


Członkami zwyczajnymi KSW „HUTNIK” mogą być osoby, które popierają cele KSW „HUTNIK” oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.


§ 9.


1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków KSW „HUTNIK” decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Kandydat niepełnoletni, dodatkowo na deklaracji składa pisemną zgodę swych przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do KSW „HUTNIK”.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie do 30 dni, do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.


§ 10.


1. Członek zwyczajny KSW „HUTNIK” posiada:
A/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz KSW „HUTNIK” z zastrzeżeniem § 21
pkt.2 niniejszego Statutu, dotyczącym osób niepełnoletnich.
B/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych prawnych działaniach,
podejmowanych i wynikających z realizacji celów statutowych w KSW „HUTNIK”,
C/ prawo do korzystania ze wszystkich obiektów, urządzeń i sprzętu stanowiącego
własność lub będącego w dyspozycji klubu w zgodzie z posiadanymi uprawnieniami,
obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi KSW „HUTNIK”.
D/ prawo oceny działalności klubu i jego władz a także wysuwania postulatów i
wniosków wobec władz klubu,
E/ reprezentowania barw klubu i noszenia odznaki klubowej.

2. Członek zwyczajny KSW „HUTNIK’ jest zobowiązany szczególnie:
A/ brać czynny udział w pracach i działalności KSW „HUTNIK’,
B/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów klubu,
C/ dokonać jednorazowej wpłaty wpisowego do klubu oraz regulaminowo wpłacać
składki członkowskie.
D/ dbać o dobre imię i stan materialny KSW „HUTNIK”.
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz KSW „HUTNIK” jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie stosownej umowy o pracę.
4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w pkt. 3, członkom KSW „HUTNIK” mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.


§ 11.


1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych KSW „HUTNIK” dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
A/ rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie,
B/ nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z
opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy,
C/ śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego KSW „HUTNIK” dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
A/ prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
B/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka klubu lub godzi w
dobre imię KSW „HUTNIK”.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2a, 2b oraz pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Klubu.

§ 12.


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która za swą zgodą zostanie przyjęta do KSW „HUTNIK” przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości i terminie.


§ 13.


1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna będąca wcześniej członkiem zwyczajnym, która zadeklaruje i następnie opłaci dodatkową składkę na rzecz Klubu, zwaną dalej „udziałami”.
2. Składka ta może być przeznaczona wyłącznie na cele statutowe Klubu, a w tym na zwiększenie majątku Klubu.
3. Zadeklarowane i płacone przez członka zwyczajnego dodatkowe składki na rzecz Klubu ewidencjonowane są w odrębnym i specjalnie do tego celu utworzonym przez Zarząd Klubu rejestrze z równoczesnym potwierdzeniem tego faktu poprzez wydanie dokumentu w postaci „świadectw udziałowych” o nominałach równych wartości tej składki i zawarciem odpowiedniego porozumienia określającego rzeczowe uprawnienia.
4. Członek nadzwyczajny nabywa uprawnień pierwszeństwa przed pozostałymi członkami Klubu do korzystania z majątku Klubu w granicach jego statutowej działalności i proporcjonalnie do wysokości składki dodatkowej.
5. Uprawnienia o których mowa w punkcie 4 są zbywalne na rzecz innych członków Klubu (osób fizycznych), jak również na rzecz Klubu jako osoby prawnej.
6. Przeniesienie praw odbywa się na wniosek zainteresowanego członka nadzwyczajnego za zgodą Zarządu Klubu. Zaakceptowanie tego wniosku odbywa się na mocy uchwały i dokonaniu odpowiedniego zapisu w rejestrze o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
7. Utrata członkostwa na mocy § 11 punkt 2 b i 3, pozbawia uprawnień określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego § 13.
8. Utrata członkostwa na mocy § 11 punkt 2 a i c nie wyklucza przeniesienia praw do wykupu „świadectw udziałowych” po cenie nominalnej wartości składki dodatkowej i przeniesienie uprawnień zapisanych w punkcie 4, na innego członka Klubu lub członka rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub wykupu „świadectw udziałowych” przez Klub.
9. Członek nadzwyczajny może przenieść swoje uprawnienia na rzecz Klubu nieodpłatnie, przekazując „świadectwa udziałowe” jako darowiznę z potwierdzeniem na piśmie swojej woli.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone z winy członka nadzwyczajnego „świadectwa udziałowe”.

§ 14.Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla KSW „HUTNIK”.

§ 15.


Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez KSW „HUTNIK”, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu KSW „HUTNIK”.

§ 16.


Władzami KSW „ HUTNIK” SĄ:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
4/ Sąd Koleżeński

§ 17.


1. Uchwały władz KSW „HUTNIK” zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie, na posiedzeniu danego organu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia pkt. 1 i 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania KSW „HUTNIK”.

§ 18.


Kadencja władz KSW „HUTNIK” trwa 4 lata.

§ 19.


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą KSW „HUTNIK”.
2. Walne Zebrania są:
A/ Zwyczajne,
B/ Nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
A/ uchwalanie zasad pracy i regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
KSW „HUTNIK”,
B/ Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności KSW „HUTNIK” z
minionej kadencji i okresów sprawozdawczych.
C/ wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności KSW „HUTNIK” a
zwłaszcza finansowej,
D/ udzielania – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium
ustępującemu Zarządowi KSW „HUTNIK”,
E/ uchwalanie programu działania KSW „HUTNIK”,
F/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
G/ uchwalanie Statutu KSW „HUTNIK” lub jego zmiany,
H/ nadanie członkostwa honorowego KSW „HUTNIK”,
I/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania KSW „HUTNIK”,
J/ podjęcie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia majątku Klubu o wartości powyżej 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy),
K/podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych na Walnym
Zebraniu.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w pkt. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 4-ch lat.

§ 20.


1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na podstawie:
A/ inicjatywy własnej lub wniosku Komisji Rewizyjnej,
B/ pisemnego wniosku, co najmniej połowy członków klubu.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania , co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 21.


1. W Walnym Zebraniu KSW „HUTNIK” biorą udział:
A/ członkowie,
B/ członkowie władz,
C/ członkowie wspierający i honorowi.
2. Członkowie niepełnoletni, wymienieni w punkcie 1A, nie posiadają na Walnym Zebraniu, czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 22.


Walne Zebranie KSW „HUTNIK”, po otwarciu go przez Komandora Klubu-Prezesa Zarządu KSW „HUTNIK” – wybiera Przewodniczącego ( Przewodniczących lub Prezydium).

§ 23.


1. Zarząd KSW „HUTNIK” składa się z nie więcej niż 8-miu członków, wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera z pomiędzy siebie:
A/ Komandora Klubu – Prezesa Zarządu Klubu,
B/ V-ce Komandora ds. organizacyjnych – V-ce Prezesa Zarządu,
C/ V-ce Komandora ds. technicznych – V-ce Prezesa Zarządu,
D/ V-ce Komandora ds. turystyki i szkolenia,
E/ Skarbnika,
F/ Sekretarza.
3. Pracami Zarządu kieruje Komandor Klubu – Prezes Zarządu Klubu.

§ 24.


1. Zarząd kieruje działalnością KSW „HUTNIK” i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za KSW „HUTNIK”, szczególnie w sprawach majątku i finansowych, wymagane jest łączne działanie 2-ch członków Zarządu.
3. Zarząd może udzielić innym członkom KSW „HUTNIK” pełnomocnictw w konkretnej sprawie, do działania w imieniu KSW „HUTNIK” w granicach zwykłego zarządu.
4. Osoby działające jako pełnomocnicy Zarządu, działają ze ściśle określonym zakresem kompetencji i czasem trwania pełnomocnictwa.
5. Członkowie Zarządu Klubu, opłacają składki członkowskie w wysokości 25 % aktualnie obowiązującej wartości.

§ 25.


1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
A/ realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu KSW „HUTNIK” oraz innych
uchwał Walnego Zebrania,
B/ ustalanie okresowych planów działalności klubu,
C/ zatwierdzanie preliminarzy finansowych i opracowywanie budżetu klubu,
D/ składanie sprawozdań z działalności Zarządu do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu,
E/ zarządzanie majątkiem i funduszami klubu bez prawa zbywania lub nabywania z zastrzeżeniem zapisu w § 19 ust. 3 litera J.
F/ kierowanie bieżącą działalnością klubu,
G/ ustalanie regulaminów dotyczących działalności klubu,
H/ ustalanie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej oraz innych opłat a
także sposobów i terminów ich regulowania,
I/ podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
J/ podejmowania uchwał w razie zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu władz KSW
„HUTNIK”.
2. Zarząd Klubu zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowanych decyzji, nie rzadziej niż raz w kwartale.
3. Zarząd sam dokonuje podziału swych zadań pomiędzy swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
4. Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 swojego składu.

§ 26.


1. KSW „HUTNIK” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swych spraw, może także zatrudniać pracowników.
2. Zarząd może wykonywać swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
3. Biurem Zarządu kieruje Kierownik Biura zatrudniony przez Zarząd.


§ 27.


1. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu KSW „HUTNIK” nawiązuje z nim Komandor KSW „HUTNIK”, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia komandora, stosunek pracy w imieniu KSW „HUT NIK” nawiązuje z nim 2-ch członków Zarządu, upoważnionych przez walne Zebranie.
2. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do wykonywania funkcji Kierownika Klubu w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników, z tym, że zatrudnienie i zwolnienie pracowników wymaga zgody Zarządu.


§ 28.


1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej jak 4-ch członków, którzy:

A) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
B) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A/ przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej.
B/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie
absolutorium Ustępującemu Zarządowi,
C/ przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
D/ przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
E/ składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
F/ dokooptowanie w razie potrzeby do swojego składu nowych członków, na miejsce
członków ustępujących, ale nie więcej niż 1/3 swojego składu,
G/ kontrola całokształtu działalności klubu a zwłaszcza działalności finansowej

§ 29.


Przewodniczący komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu KSW „HUTNIK” z głosem doradczym.


§ 30.


Uprawnienia Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Klubu.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:
a. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu.
b. Rozpatrywanie skarg na członków Klubu.
c. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności.
3. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób powoływanych o odwoływanych przez Walne Zebranie członków.
4. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą; Przewodniczący oraz członkowie.
5. Członek Zarządu oraz członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego.
6. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy według zasad słuszności. Orzeczenie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu miesiąca od wpływu skargi lub przekazania przez Zarząd odwołania od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu.
7. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 członków tego organu i są ostateczne. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
8. Sąd Koleżeński uchwala regulamin swojego działania, określając jego organizację i sposób wykonywania czynności.


§ 31.


1. Majątek KSW „HUTNIK” może składać się z:
A/ wpisowego i składek członkowskich,
B/ darowizn, dotacji, spadków, zapisów i zbiórek,
C/ ofiarności publicznej,
D/ odpłatnego organizowania konferencji, zawodów i szkoleń oraz innych imprez i
działalności,
E/ dochodów z majątku KSW „HUTNIK”.
2. Majątek KSW „HUTNIK” tworzą:
A/ nieruchomości będące własnością KS W „HUTNIK”,
B/ inne prawa majątkowe,
C/ środki pieniężne, o których mowa w pkt.1.
3. Majątek, o którym mowa w pkt,2, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych KSW „HUTNIK”. 4. W trakcie gospodarowania majątkiem klubu zabrania się:
A/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
B/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
C/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
D/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 32.


KSW „HUTNIK” może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.


§ 33.


KSW „HUTNIK” –POGORIA zachowuje dotychczasowy dorobek materialno-historyczny i ciągłość organizacyjno – lokalizacyjną oraz kontynuuje zdobyte tradycje dawnego KSW „HUTNIK” założonego w dniu 10 maja 1961 r.


§ 34.


Statut niniejszy może być ustanowiony, zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie KSW „HUTNIK” na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 35.


1. KSW „HUTNIK” może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KSW „HUTNIK” , Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku pozostającego po likwidacji.


§ 36.Niniejszy tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Uchwały nr 5/16 Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSW „HUTNIK” – Pogoria w Dąbrowie Górniczej podjętej w dniu 17 kwietnia 2016r.

Czytaj więcej
Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU I PRZYSTANI
KSW „HUTNIK” POGORIA.
1. Zgodnie ze spisaną w dniu 10 listopada 1999 roku Umową
z współwłaścicielem nieruchomości, Panem Wojciechem Walotkiem, w oparciu o akt notarialny z 5 listopada 1999 roku, repertorium A Nr 1744/1999 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej – działka gruntu numer 28/2 na karcie mapy 7, obecnie zlokalizowanej przy ul. Żeglarskiej 10 w Dąbrowie Górniczej, teren Klubu aktualnie obejmuje obszar o powierzchni 7098 m², w tym ten na którym zlokalizowane są domki kempingowe, pawilon mieszkalny, hangar ze świetlicą, hangar i przystań żeglarska wraz z nabrzeżem i dwoma pomostami pływającymi.

2. Zgodnie z tą sama Umową z dnia 10 listopada 1999 roku pkt 7, teren parkingu przed kawiarnią jest użytkowany wspólnie, celem dostępu do masztu sygnałowego oraz zejścia do przystani żeglarskiej i pomieszczeń świetlicy nad hangarem i hangarów.

3. Wszyscy członkowie Klubu posiadają nieograniczone prawo do przebywania na terenie Klubu w ramach obszaru o którym mowa w ww. pkt. 1 i 2.

4. Osoby trzecie nie będące członkami Klubu, mogą przebywać na jego terenie wyłącznie w czasie obecności członka Klubu, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

5. Pomosty cumownicze i obszar wodny wokół, służą wyłącznie do manewrowania jachtami i cumowania. Wszelkie inne wykorzystywanie tego obszaru jest zabronione. Zabronione jest również wytwarzane fali.

6. W przypadkach przebywania na terenie Klubu osób trzecich, dłużej niż
6 godzin w ciągu dnia lub noclegu, członek Klubu odpowiedzialny za te osoby, uiszcza dodatkową składkę eksploatacyjną w wysokości ustalanej przez Zarząd Klubu.

7. Za osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), przebywające na terenie Klubu, odpowiadają opiekunowie tych osób.

8. Psy mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie na uwięzi i pod nadzorem swojego opiekuna.

9. Poruszanie się na rowerach po terenie Klubu, granie w piłkę i inne gry mogące zagrozić przebywającym na terenie osobom i mieniu jest zabronione.

10. Poruszanie się po skarpach i slipie do wodowania łodzi jest zabronione.

11. Parkowanie samochodów osobowych jest dozwolone tylko w takiej ilości i w taki sposób by możliwy był wyjazd z terenu Klubu. Parkowanie odbywa się wg. kolejności wjazdu.

12. Pokoje klubowe i domki kempingowe, w tym będące własnością prywatną członków Klubu, muszą być utrzymywane w należytym stanie technicznym
i odpowiedniej estetyce. Dotyczy to również najbliższego otoczenia tych obiektów.

13. Dysponenci pokoi klubowych i domków kempingowych zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z należytym utrzymaniem ich stanu technicznego i estetyki.

14. Wszelkie zmiany w architekturze pawilonu i domków kempingowych jak również najbliższego otoczenia, mogą być realizowane wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

15. Świetlica Klubowa jest do dyspozycji wszystkich członków Klubu. Indywidualne lub zbiorowe korzystanie ze świetlicy musi być każdorazowo uzgodnione z Zarządem Klubu lub Bosmanem Klubu, który sprawuje bezpośredni nadzór pod względem kompletności wyposażenia i utrzymania czystości. Dotyczy to również imprez organizowanych na nabrzeżu przystani.

16. Wydzielone w świetlicy pomieszczenie, stanowi wyłącznie zaplecze dla pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i archiwizowania dokumentów
z działalności Klubu.

17. Sprzęt pływający cumowany przy kejach i na bojach cumowniczych powinien być tak zlokalizowany, by nie utrudniać innym manewrów portowych.

18. Sprzęt zlokalizowany na nabrzeżu i w hangarach powinien być tak zlokalizowany by nie utrudniało to innym korzystania z tych obiektów.

19. Klubowy sprzęt pływający i zaplecze bosmańskie Klubu jest udostępniane członkom Klubu i osobom trzecim, wyłącznie za zgodą Bosmana Klubu i jego nadzorem. Bosman Klubu odpowiada za udostępnienie sprzętu sprawnego technicznie, kompletnego pod względem wyposażenia, w tym w szczególności pod względem ilości środków ratunkowych. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, Bosman jest zobowiązany do poinstruowania sternika łodzi
o potrzebie założenia przez załogę kamizelek ratunkowych i refowania żagli.
W przypadkach uzasadnionych bardzo złymi warunkami atmosferycznymi Bosman ma prawo domówić wydania sprzętu pływającego.

20. Sprzęt pływający może być udostępniony osobom posiadającym odpowiednie umiejętności żeglarskie. W przypadku łodzi klasy OPTIMIST, korzystanie z tego sprzętu przez osoby nieletnie dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

21. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu pływającego lub braki stwierdzone przez Bosmana po zakończeniu pływania, odpowiada sternik łodzi, który jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych napraw i usunięcia szkód. Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia.

22. Każdy członek Klubu i osoby trzecie przebywające na terenie Klubu
i przystani, ponoszą indywidualnie odpowiedzialność prawną za swoje czyny.

23. Opłaty o których jest mowa w niniejszym regulaminie, ustala Zarząd Klubu na każdy kolejny rok w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. Opłaty
o których mowa w pkt. 6 Regulaminu nie dotyczą najbliższej rodziny członka Klubu tj. małżonka, rodziców, dzieci i osoby będącej w konkubinacie.
24. Bosman Klubu jest upoważniony do bieżącego egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu i pełni nadzór nad terenem Klubu w dni wyznaczone regulaminem pracy Bosmana.

25. W razie zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz narażenia sprzętu na uszkodzenia i dewastację należy bezzwłocznie powiadomić Bosmana Klubu.

26. Na terenie Klubu obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do 7:00 . Wszelkie spotkania towarzyskie w trakcie ciszy nocnej powinny odbywać się w świetlicy Klubowej lub w miejscu przeznaczonym na ognisko.

27. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być wydalone
z terenu Klubu.

28. Wszelkie spory na tle interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Klubu.

29. Niniejszy Regulamin wprowadzono do stosowania uchwałą Zarządu Klubu
z dnia 20.09.2018 i obowiązuje z dniem uchwalenia.
Zarząd KSW „HUTNIK” Pogoria


Czytaj więcej


Strony: 1 2
© 2010 KSW Hutnik Pogoria